Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz plików cookies 

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ ART-VENDING.PL ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§1

Wstęp

 1. Polityka prywatności to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej https://art-vending.pl/ (zwana dalej „Stroną”).
 2. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Stronę. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się również w Polityce cookies dostępnej na Stronie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności:
  a) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  b) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781),
  c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2023 poz. 1610),
  d) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020 poz. 344),
  e) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. 2024 poz. 34).

 

§2

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest ART VENDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-219) przy ulicy Elektronowej 2A/134, REGON: 147087731, NIP: 5223012586, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000496198, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł.
 2. Z administratorem danych można kontaktować się:
  a) pod adresem korespondencyjnym: 03-219 Warszawa, ul. Elektronowa 2A/129
  b) pod adresem poczty elektronicznej: rodo@art-vending.pl

 

§3

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza:
  a) informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;
  b) informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.
 2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
 3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi Strony, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony.
 4. W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.
 5. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy.
 6. W przypadku konieczności podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Polityki lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika.
 7. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.

 

§4

Statystyki korzystania z usług

 1. W celu podniesienia jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na  Stronie i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych. Szczegółowe informacje o stosowaniu plików cookies znajdują się w Polityce cookies.
 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na stronie internetowej jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych.
 3. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.
 4. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.
 5. Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach, z których korzysta administrator może być jednak dłuższy niż 60 dni, lecz pozostaje to poza zakresem decyzyjnym administratora. Administrator nie będzie ich dłużej wykorzystywał, lecz będzie miał potencjalny dostęp do nich do czasu ich usunięcia przez dostawcę narzędzia.

 

§5

Marketing

 1. Na Stronie administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.
 2. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł stosowną umowę.
 3. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, w szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań, a użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na tematykę Strony. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

 

§6

Odbiorcy danych użytkowników

Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług prawnych i doradczych.

 

§7

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Przekazywanie danych, których administratorem jest ART VENDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, może się odbywać wyłącznie po spełnieniu warunków przewidzianych w Rozdziale V RODO.
 2. Przekazywanie danych do państw trzecich może mieć formę zarówno powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz udostępnienia danych osobowych, co oznacza, że w zależności od rodzaju przekazania.
 3. Przekazanie danych osobowych może nastąpić w sytuacji, jeżeli Komisja Europejska wydała decyzję, że dane państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony. Takie przekazanie nie wymaga specjalnego zezwolenia.
 4. W przypadkach braku decyzji Komisji Europejskiej, dokonanie przekazania danych osobowych do państwa trzeciego jest możliwe, gdy Administrator Danych samodzielnie zapewni odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że będą obowiązywały egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej. Odpowiednie zabezpieczenia administrator może zapewnić za pomocą:
  a) prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi,
  b) wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez organ nadzorczy, mających zastosowanie do każdego z członków grupy przedsiębiorstw lub grupy przedsiębiorców prowadzących wspólną działalność gospodarczą,
  c) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską,
  d) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską,
  e) zatwierdzonego kodeksu postępowania wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą, lub
  f) zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą.
 5. Z zastrzeżeniem zezwolenia właściwego organu nadzorczego odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa powyżej, może zapewnić w szczególności za pomocą:
  a)
  klauzul umownych między administratorem lub podmiotem przetwarzającym a administratorem, podmiotem przetwarzającym lub odbiorcą danych osobowych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, lub
  b) postanowień uzgodnień administracyjnych między organami lub podmiotami publicznymi, w których przewidziane będą egzekwowalne i skuteczne prawa osób, których dane dotyczą.
 6. W szczególnych przypadkach, może przekazać dane osobowe do państwa trzeciego pomimo braku decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa powyżej, oraz zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa powyżej. Do tych szczególnych przypadków zalicza się przekazanie danych pod warunkiem, że:
  a) osoba, której dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym ryzyku, z którymi może się dla niej wiązać proponowane przekazanie, wyrazi na nie wyraźną zgodę,
  b) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą,
  c) przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą,
  d) przekazanie jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu publicznego,
  e) przekazanie jest niezbędne ze względu na posiadane roszczenia,
  f) przekazanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, których dane dotyczą lub
  g) przekazanie nastąpi z publicznego rejestru.

 

§8
Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  a)
  dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
  h) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
  2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

§9

Skarga do organu nadzoru

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
  a) listownie: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
  b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
  c) telefonicznie: (22) 531 03 00, Infolinia: 606-950-000
  d) elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

 

§10

Inspektor ochrony danych

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych administratora:

 1. elektronicznie pod adresem e-mail: rodo@art-vending.pl
 2. na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor ochrony danych.

 

§11

Zmiany polityki prywatności

 1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.
 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od czerwca 2024 r.

 

§12

Załączniki

 1. Załączniki do niniejszej Polityki stanowią jej integralną część.
 2. Załączniki:
  a) Załącznik Nr 1 – Polityka cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW COOKIES W SERWISIE ART-VENDING.PL

Najważniejsze zasady ochrony prywatności, w tym przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem ze strony internetowej pod adresem https://art-vending.pl/ określone są w niniejszym dokumencie.

 

Niniejsza polityka nie reguluje zasad ochrony prywatności dotyczących witryn, z których prowadzą linki do niniejszej witryny.

 

Jakie informacje zbierane są podczas wizyty na stronie?

 

Podczas wizyty na stronie art-vending.pl zbierane są takie dane związane z użytkownikiem, jak np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki (np. chrome, firefox, Edge, internet explorer). Te dane zbierane są w sposób automatyczny, nie ma możliwości ich usunięcia lub zmiany. Dane te służą przede wszystkim do tworzenia statystyk korzystania ze strony (statystyk odwiedzin) i oceny najczęściej odwiedzanych miejsc. Tego typu informacje są używane do badania, oceny i modyfikacji funkcjonalności witryny, nie są też udostępniane innym podmiotom. Wskazane informacje dotyczą osób odwiedzających niniejszą witrynę.

 

W ramach niniejszej witryny mogą być także zbierane pliki cookies. Pliki cookies zapisywane są w sposób automatyczny i mogą być związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

W jakim celu i zakresie stosowane są pliki cookies?

 

Pliki cookies/ciasteczka (ang. cookies) to informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, z którego korzysta on przeglądając wybraną witrynę internetową. Pliki cookies zapisywane są np. na komputerze czy urządzeniu mobilnym (np. tablet). Stosowanie plików cookies może mieć różne cele, np. statystyczne, niektóre pliki cookies są niezbędne do korzystania ze strony, właściwego wyświetlenia strony na urządzeniu użytkownika i zapewnienia jej bezpieczeństwa. Te pliki cookies nie wymagają zgody użytkownika jako pliki niezbędne do funkcjonowania witryny. Część plików cookies, czyli te, które nie są niezbędne dla działania strony, przetwarzane są na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody użytkownika. Zgoda wyrażana jest poprzez zaznaczenie przez użytkownika, zgodnie z jego wyborem, odpowiednich plików cookies, prezentowanych na banerze pojawiającym się przy pierwszych odwiedzinach strony.

 

Zakres zastosowania: pliki cookies niezbędne do funkcjonowania witryny nie są używane do pozyskiwania informacji o użytkowniku lub śledzenia jego aktywności w sieci, w ramach innych witryn.

 

Jakie pliki cookies są przetwarzane na stronie?

 

W związku z funkcjonowaniem witryny mogą być zapisywane m.in. pliki cookies:

 1. Pliki sesyjne (utrzymujące status sesji) czyli pliki niezbędne dla funkcjonowania strony, celem ich stosowania jest zapewnienie sprawnego działania witryny w ramach trwającej sesji przeglądarki. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć.
 2. Pliki analityczne (cookies google-analytics.com), których celem jest zbieranie informacji statystycznych dotyczących korzystania z witryny.
 3. Pliki informujące o akceptacji polityki prywatności, które są niezbędne dla funkcjonowania strony, celem ich stosowania jest potwierdzenie, że użytkownik zapoznał się z zasadami przetwarzania danych i informacji podczas korzystania z witryny.
 4. Pliki identyfikacyjne, które wymagają zgody użytkownika, a ich celem jest identyfikacja użytkownika lub sesji.
 5. Pliki informujące o ruchu na stronie, przetwarzane na podstawie zgody użytkownika, celem ich stosowania jest ustalenie liczby użytkowników odwiedzających stronę.
 6. Wydajnościowe wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników.
 7. Reklamowe, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. Funkcjonalne, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika, np. w zakresie wybranego języka.

 

Jak usunąć zgodę na zapisywanie plików cookies?

 

Jeżeli pliki cookies są przetwarzane na podstawie zgody, możliwe jest wycofanie zgody poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej albo poprzez zablokowanie  w ramach tych ustawień automatycznego zapisywania plików. Wycofanie zgody w taki sposób może nastąpić w dowolnym momencie. Dodatkowo możliwe jest usunięcie zapisanych plików cookies z pamięci komputera lub urządzenia mobilnego, z którego nawiązano połączenie z witryną art-vending.pl

 

Jak zmienić zapisywanie plików cookies?

 

Przeglądarka internetowa użytkownika domyślnie pozwala na przechowywanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Jednakże, w dowolnym momencie, użytkownik może zmienić te ustawienia, np. blokując (w ustawieniach przeglądarki) automatyczne zapisywanie plików cookies.

 

Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany tych ustawień, pliki cookies będą zapisywać się na dotychczasowych zasadach. Brak zmiany oznacza akceptację stosowanych cookies (tych, które nie są niezbędne) lub akceptację sposobu ich stosowania.

 

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

Administrator danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszej witryny

 

Administratorem danych osobowych jest ART VENDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-219) przy ulicy Elektronowej 2A/134, REGON: 147087731, NIP: 5223012586, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000496198, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych

 

ART VENDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przetwarza dane osobowe związane z korzystaniem z witryny osób korzystających z udostępnionych funkcjonalności strony.

 

Zasady ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem tych informacji dostępne są na stronie internetowej art-vending.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

 

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

 

Cele przetwarzania danych osobowych związane są z realizacją usług przez administratora danych osobowych. W szczególności dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • zapewnienia możliwości kontaktu, w przypadku podania danych osobowych podczas korespondencji prowadzonej z administratorem danych osobowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa działania witryny.

 

Osoba właściwa w sprawach ochrony danych osobowych

 

Szczegółowe informacje w ramach przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: rodo@art-vending.pl

 

Zmiany Polityki

 

Niniejsza Polityka może podlegać niezbędnym zmianom. W przypadku zmiany, na witrynie art-vending.pl zostanie opublikowana zaktualizowana Polityka.