Dane osobowe

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest ART VENDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-194) przy ulicy Konwaliowa 20, REGON: 147087731, NIP: 5223012586 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawyw Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000496198.

Przetwarzanie danych osobowych w strukturze Administratora Danych Osobowych odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami przetwarzania danych osobowych określonymiw art. 5 RODO. Oznacza to, że dane osobowe przetwarza się:zgodnie z prawem, w oparciu o co najmniej jedną przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych wskazaną w art. 6 lub 9 RODO (zasada legalności),w sposób rzetelny przy uwzględnieniu interesów i rozsądnych oczekiwań osób, których dane dotyczą (zasada rzetelności),w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą (zasada przejrzystości),w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada ograniczenia celu),w zakresie adekwatnym, stosownym oraz niezbędnym dla celów, w którychsą przetwarzane (zasada minimalizacji danych),przy uwzględnieniu ich prawidłowości i ewentualnego uaktualniania (zasada prawidłowości),przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w których są przetwarzane (zasada ograniczenia przechowywania),w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo (integralność i poufność).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych i niniejszym udostępnia jego dane kontaktowe dedykowane do komunikacji w zakresie danych osobowych: adres poczty elektronicznej iod@art-vending.pl, adres: Inspektor Ochrony Danych ART VENDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąб ul. Konwaliowa 20, 03-194 Warszawa

  1. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Jednakże wykonanie niektórych żądań, t. j. usunięcie, wniesienie sprzeciwu, przeniesienia danych uniemożliwia wykonanie Umowy i powoduje jej rozwiązanie.
  3. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych iod@art-vending.pl
  4. Dane osobowe przetwarzane są w sposób niezautomatyzowany. Nie dokonuje się profilowania.
  5. Administrator opracował i wdrożył Politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodną z RODO.